GDPR & Storno podmínky | Hotel Bouzov

 

GDPR

 

VOP & STORNO PODMÍNKY

 
 

1• Informace o zpracování osobních údajů hostů - pro hosta na recepci a webové stránce
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s Vaším pobytem provádíme zpracování Vámi zadaných osobních údajů.
Jedná se o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.hotelbouzov.cz. Tyto údaje jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu a po dobu nám ukládající zákon pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro zjednodušení ubytování a evidenci stálých klientů je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Osobní údaje nevyužíváme k zasílání informačních emailů a nabídek.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Správcem osobních údajů je
• Petr Horák, 78983 Trávník 30/17,  Loštice •
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: hotel@hotelbouzov.cz , tel: +420 724 486 000

2 • Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu - zákon

Zdroj - od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

rezervační portál

uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

nejsou

Rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

nejsou

Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty

nejsou

Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku

Povinnosti vůči obci

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Obecní úřad

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti - par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Cizinecká policie

Evidence hostů v Databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

Účtenky a Faktury - doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a

subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Evidence dokladů - účtenky a faktury pro DzP - u neplátců DPH

Archivace dokladů k DzP dle zákona

Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH

Právní povinnost

č. 563/1991 Sb., o účetnictví - par 31 a 32

subjekt údajů

5 let

Finanční úřad

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

 3 • Vysvětlení k tabulce a zpracováním
Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

4 • Vysvětlení práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.
V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 5 • Způsob výkonu práv
Pokud budete chtít uplatnit kterékoliv z těchto práv, žádost můžete podat těmito způsoby:
► Na recepci hotelu - bude ověřena vaše totožnost dokladu totožnosti a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti nelze žádost přijmout. K danému termínu vyřízení vám bude na recepci po ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti.
Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou provedeny bezplatně. Jsou-li však žádosti patrně bezdůvodné nebo nepřiměřené, poté jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům nebo odmítnout vyhovění žádosti.
► Elektronicky – žádost zašlete e-mailem na adresu
hotel@hotelbouzov.cz s platným elektronickým podpisem. Bez potvrzení totožnosti elektronickým podpisem nemůže být žádost uznána.
V žádosti musí být uvedeno:
1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu
V případě, že vzniknou pochyby o prokázání totožnosti, vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Tento dokument je účinný od 25. května 2018.

Plné znění>> https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/ 

 

Všeobecné  a storno  podmínky Hotelu Bouzov

Dotaz na pobyt v zařízení HOTELU BOUZOV lze provést telefonicky nebo e-mailem.


Objednávka pobytu je přijata  na základě e-mailové objednávky a tak je i následně potvrzena oprávněnou osobou ze strany zařízení HOTELU BOUZOV, 

Platby - individuální klienti a firmy.

- zálohová faktura - faktura
- hotovost při příjezdu na  recepci
- platební karta

 

Při objednávce pobytu a rezervaci je hostům zaslána zálohová faktura a to nejméně na 1000,- Kč na každý rezervovaný pokoj. Zálohová částka je nevratná! V případě, že se host nedostavý na rezervaci v daném termínu tak zálohová částka propadá. V případě nemoci je možnost termín ubytování posunou na jiné datum a to po dohodě s provozovatelem.
 

Platby - firmy a skupinové akce.
Je vystavována zálohová faktura ve výši 50% až 100%  celkové ceny dle dohody. Zálohové faktury jsou nevratné.

Způsob platby: 

Bankovním převodem:
Firma: Petr Horák

Adresa provozovny: Bouzov 15, Bouzov 783 25, Olomoucký kraj, Česko
Banka: Moneta
Číslo účtu: 246425148/0600

 

Kreditní karty: 
Přijímáme: Visa, American Express, Mastercard, Maestro.

Storno podmínky:

Stono poplatky se mohou účtovat i při částečném nevyužití objednané ubytovací kapacity nebo objednaných služeb.
Tyto podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit. 

  
Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.